2019-12-04  

Благотворителен базар на детските градини...

БЛАГОТВОРИТЕЛЕН КОЛЕДЕН БАЗАРна детските градини в община Пирдоп 2019-12-04 ...

2019-12-03  

Ангел Геров поздрави хората с...

Кметът на Пирдоп Ангел Геров поздрави хората с увреждания по случай отбелязването на Международния им ден ...

2019-12-02  

Празничен календар 2019-2020 г. ...

ОБЩИНА ПИРДОПНЧ "НАПРЕДЪК 1869" ПРАЗНИЧЕН КАЛЕДНАР ДЕКЕМВРИ 2019 - ЯНУАРИ 2020 Заповядайте! 2019-12-02 ...

2019-12-06  

Планирани прекъсвания на електрозахранването ...

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ Разпределение, за периода  09 декември -...

2019-12-06  

Покана за заседание на Временна...

ПОКАНА На 12.12.2019 г. от 16.30 ч. в заседателната зала на ОбА-Пирдоп ще се проведе заседание на...

2019-12-05  

Обява до заинтересованите лица и...

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ (свали файл) ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост  На основание чл....

 
 
 

На основание чл.44,ал.3 от ЗМСМА и в изпълнение на Решение №4, т.4 от 22.01.2009г. на Общински съвет-Пирдоп, считано от 31.01.2009г. със Заповед №37/30.01.2009г. се забранява депонирането на текущи битови отпадъци с произход от община Златица на територията на община Пирдоп.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

На основание чл.65, ал.1 и ал.3 от Закона за общинската собственост, във връзка с влязла в сила Заповед №798 от 02.12.2008 год. на Кмета на община Пирдоп, на основаниеЗаповед №72/12.02.2009г. се изземва недвижим жилищен имот - частна общинска собственост, представляващ общинско  жилище  -  апартамент,  намиращо  се  в  кв.174, жилищен блок № 22, етаж 1, апартамент № 1, с административен адрес: гр.Пирдоп, ул."Капитан Петко войвода" № 4, който се държи без основание от Кристиан Фаустов Суарес.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

На основание чл.65, ал.1 и ал.3 от Закона за общинската собственост, във връзка с влязла в сила Заповед №798 от 02.12.2008 год. на Кмета на община Пирдоп, на основаниеЗаповед №73/12.02.2009г. се изземва недвижим жилищен имот - частна общинска собственост, представляващ общинско  жилище  -  апартамент,  намиращо  се  в  кв.174, жилищен блок № 31, етаж 1, апартамент № 1, с административен адрес: гр.Пирдоп, ул."Цар Освободител" № 101, който се държи без основание от Пенка Йозова Наумова.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местно самоуправление и местна администрация и чл.2, т.10 и т.11 от Наредбата за обществения ред на територията на община Пирдоп, във връзка с традиционното честване  на "Сирни Заговезни", със Заповед №101/24.02.2009г.се забранява паленето на огньове извън указаните от ОбА места...

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

На основание чл.65, ал.1 и ал.3 от Закона за общинската собственост, във връзка с влязла в сила Заповед № 799 от 02.12.2008 год. на Кмета на община Пирдоп, със Заповед №114 / 05.03.2009год. се изземва недвижим жилищен имот - частна общинска собственост, представляващ общинско  жилище  -  апартамент,  намиращо  се  в  кв.174, жилищен блок № 34, вход "Б", етаж 5, апартамент № 32, с административен адрес: гр.Пирдоп, ул."Капитан Петко войвода" № 8, който се държи без основание от Нено Марков Минков.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

На основание чл.39 , ал.1 , т.6 от Закона за обществени поръчки във връзка с Решение № 28 / 23.01.2009г. на Кмета на община Пирдоп и публикувано обявление в Държавен вестник бр.8 / 23.01.2009г., със Заповед № 131 / 12.03.2009г. на Кмета на община Пирдоп се прекратява: Процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:"Изготвяне на Технически проект за закриване и рекултивация на общинско депо за битови отпадъци, намиращо се в м. „Сулюманица", гр. Пирдоп и провеждане на морфологичен анализ на битовите отпадъци генерирани на територията на община Пирдоп по проект "Техническа помощ за закриване и рекултивация на общинско депо за битови отпадъци, намиращо се в местността "Сулюманица", гр.Пирдоп и провеждане на  морфологичен анализ на битовите отпадъци генерирани на територията на община Пирдоп".

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

На основание чл.45, ал.2 от ЗИЧЕПРБ, със Заповед №212/09.04.2009г. Кметът на община Пирдоп образува 13 (тринадесет) избирателни секции на територията на община Пирдоп и утвърждава тяхната номерация и адрес.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Със Заповед №215/10.04.2009г. на Кмета на община Пирдоп се утвърждават Вътрешни правила за прилагане на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси в община Пирдоп.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Заповед №228/24.04.2009г.

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.32, ал.1 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЗИЧЕПРБ).....

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 64, ал. 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 10 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България, съсЗаповед №279/16.05.2009г. на Кмета на община Пирдоп се определят местата за поставяне на агитационните материали от регистрираните партии, коалиции и инициативни комитети, във връзка с провеждането на избори за членове на Европейския парламент от Република България. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Заповед № 301 / 29.05.2009 г.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с трагичния инцидент край гр.Ямбол и обявения от Министерски съвет Ден на национален траур на 29 май...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА със Заповед 421 10.08.2009 г. на кмета на община Пирдоп се утвърждава Харта на клиента за Общинска администрация - Пирдоп.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

З А П О В Е Д  №454
град Пирдоп 05.09.2009г.

На основание чл.44,ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с трагичният инцидент в Охрид,

З А Б Р А Н Я В А М:

Провеждането на публични тържества и ползването на озвучителна техника при работата на заведенията за обществено хранене до 10.00ч. на 07.09.2009г.
Настоящата заповед да се сведе до знанието на собствениците и управителите на заведенията за обществено хранене.
Контрол по изпълнение на настоящата заповед възлагам на Райна Манолова Тошева-Контрольор в ОбА-Пирдоп.

                                                                       Кмет на Община Пирдоп:
                                                                                                                    (Ант.Илиева)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

З А П О В Е Д №458  
град Пирдоп 08.09.2009г.  

На основание чл.44,ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и в изпълнение на Решение №113 от 06.09.2009г. на ОбС-Пирдоп,

І. О Б Я В Я В А М:

Денят 9 септември 2009г. за траурен ден на територията на Община Пирдоп, в памет на Мария Христова Георгиева, Павел Кузманов Павлов, Гана Николова Лукова и Лула Николова Балабанова, трагично загинали на 5 септември при потъването на кораба "Илинден" в Охридското езеро.

                                                   ІІ. З А Б Р А Н Я В А М:

Провеждането на публични тържества и радостни ритуали през целия траурен ден.
На територията на общината националните и общинските знамена да бъдат спуснати наполовина.
Настоящата заповед да се сведе до знанието на жителите на Община Пирдоп, директорите, началниците и управителите на детските и учебни заведения, учреждения, институции и дружества, както и на собствениците и управителите на търговски заведения.
Контрол по изпълнение на настоящата заповед възлагам на Мария Петкова Личева-Станьова-Контрольор в ОбА-Пирдоп.

                                                                           Кмет на Община Пирдоп:
(Ант.Илиева)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

В изпълнение на чл.63, ал.2 от ЗМДТ, със Заповед №518/27.10.2009г. на Кмета на община Пирдоп, се определят границите на районите и честотата на сметоизвозването на територията на община Пирдоп.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАПОВЕД
№521 / 30.10.2009г

град Пирдоп

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с разпоредбите на Наредбата за изискванията за пускане на пазара на електрическо и  електронно оборудване и третиране и транспортиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване 

О П Р Е Д Е Л Я М:

Площадка за временно съхраняване на излезлите от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), както и излязло от употреба електричество и електронно оборудване, оловни акумулатори и батерии (ИУЕЕООАБ).

Същите  да се предават за временно съхранение и последващо транспортиране на съществуващата площадка за събиране на отпадъци от черни и цветни метали -  "Пирдоп Метал"ООД - Георги Бонев, находяща се  в УПИ ХХVІІ, кв.135 по плана на град Пирдоп.

З А Б Р А Н Я В А М :

Излязлите от ИУМПС, както и ИУЕЕООАБ, да се предават за временно съхранение и транспортиране извън определената с настоящата Заповед площадка.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на жителите на Община Пирдоп.

                                                             Кмет на Община Пирдоп:(п)
/Антоанета Илиева/

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАПОВЕД
№522 / 30.10.2009г

град Пирдоп

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, във вр. с чл.17, ал.1, т.1 от Наредба за изискванията за третиране на обработени масла и отпадчни нефтопродукти

Н А Р Е Ж Д А М :

Смяната на отработени моторни масла  да се извършва в следните обекти:

1.Център за техническо обслужване на автомобили, стопанисван от ЕТ"Стефан Николов", находящ се в гр.Пирдоп, ул."Стефан Стамболов"№16А;
2.Автосервиз на ЕТ" Агросим"- Марин Шентов, находящ се в гр.Пирдоп, ул. "Цар Освободител"№2 Д.

З А Б Р А Н Я В А М :

Извършването на смяна на отработени моторни масла извън определените с настоящата Заповед обекти.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на жителите на Община Пирдоп.

Кмет на Община Пирдоп:(п)
/Антоанета Илиева/

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

З А П О В Е Д
№ 541 / 10.11.2009 г.

На основание чл.44 ал.2 ЗМСМА, във връзка с чл.44 т.1 ЗМДТ

 Н А Р Е Ж Д А М :

Считано от 10.11.2009 г. всички лица, жители на община Пирдоп, придобили моторни превозни средства чрез възмездна сделка, които са регистрирани за движение в Република България, при деклариране на превозното средство следва да внесат Данък придобиванев размер на 2.6% за 2009г. върху стойността на покупката, определен съгласно Решение № 5 от 22.01.2009г.на Общински съвет - Пирдоп.

Настоящата Заповед да се сведе до знанието на всички заинтересовани лица, чрез средствата за масово осведомяване, за сведение и изпълнение.

 

КМЕТ НА ОБЩИНА ПИРДОП: (п)
АНТОАНЕТА ИЛИЕВА

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------