2019-12-04  

Благотворителен базар на детските градини...

БЛАГОТВОРИТЕЛЕН КОЛЕДЕН БАЗАРна детските градини в община Пирдоп 2019-12-04 ...

2019-12-03  

Ангел Геров поздрави хората с...

Кметът на Пирдоп Ангел Геров поздрави хората с увреждания по случай отбелязването на Международния им ден ...

2019-12-02  

Празничен календар 2019-2020 г. ...

ОБЩИНА ПИРДОПНЧ "НАПРЕДЪК 1869" ПРАЗНИЧЕН КАЛЕДНАР ДЕКЕМВРИ 2019 - ЯНУАРИ 2020 Заповядайте! 2019-12-02 ...

2019-12-06  

Планирани прекъсвания на електрозахранването ...

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ Разпределение, за периода  09 декември -...

2019-12-06  

Покана за заседание на Временна...

ПОКАНА На 12.12.2019 г. от 16.30 ч. в заседателната зала на ОбА-Пирдоп ще се проведе заседание на...

2019-12-05  

Обява до заинтересованите лица и...

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ (свали файл) ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост  На основание чл....

 
 
 

Заповед №65 /14.02.2012 г., във връзка с традиционното честване на "Сирни Заговезни"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

З  А  П  О  В  Е  Д 

№ 70
гр.Пирдоп, 17.02.2012 год.

На основание чл.44, ал.2 от  Закона  за местното  самоуправление  и  местната администрация в изпълнение на Решение № 10 по Протокол № 2 от 26.01.2012 год. на Общински съвет - гр.Пирдоп, чл.8, ал.4 от Закона за общинската собственост, във връзка с Акт за частна общинска собственост № 105 от 10.09.2008 год., чл. 16, ал.1 и ал.2 и чл.21, ал.1, при условията на чл.61, ал.1, ал.2 и ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество,

Н  А  Р  Е  Ж  Д  А  М:

                1. Да се открие процедура по провеждане на  публичен търг за предоставяне възмездно под наем на помещение от 15,80 (петнадесет цяло и осемдесет стотни) квадратни метра свободен недвижим  нежилищен имот - частна общинска собственост, при посочените условия:  

- предмет на търга - недвижим нежилищен имот - частна общинска собственост, находящ се в гр.Пирдоп на ул."Цар Освободител" № 47 в кв.89, УПИ ІІІ - 1226, "За административни дейности", представляващ помещение с площ 15,80 (петнадесет цяло и осемдесет стотни) квадратни метра за административна дейност;

- отдаването на имота под наем е за срок от 5 (пет) години, считано от датата на сключване на договора;

-  вид на публичния търг - явен;

- начална тръжна цена без ДДС - 2,85 лв./кв.метър, съгласно Приложение № 2 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в община Пирдоп. Сделката не се облага с ДДС;

- депозит за участие в търга - 50,00 лв. (петдесет лева), вносим в "Касата" на общината или по банков път по банкова сметка на община Пирдоп: BG84CECB97903391192100,  BIC код:  CECBBGSF в "Централна Кооперативна Банка" - клон Етрополе, офис в гр.Пирдоп;

- цена на тръжната документация - 20,00 лв.(двадесет лева);

                Същата се закупува и подава в "Деловодството" на община Пирдоп, гише № 1, гр.Пирдоп, пл."Тодор Влайков" № 2, първи етаж, в срок до 16.30 часа на 19.03.2012 година;

                - оглед на обекта - извършва се само от кандидатите, закупили тръжни книжа, всеки работен  ден от 16.03.2012 год. до 19.03.2012 год. от 8.30 до 12.00 часа и от 13.30 до 16.00 часа, след предварителна заявка на тел.: 0885 / 899 266 - В. Калинова;

- търгът ще се проведе на 20.03.2012 год. от 10.00 часа в Заседателната зала на Общинска администрация - Пирдоп, гр.Пирдоп, пл."Тодор Влайков" № 2, трети етаж.

В случай, че не се проведе публичния търг или обектът, остане неотдаден под наем, повторен такъв да се проведе на 22.03.2012 год. от 10.00 часа, при същите цени и условия и на същото място;

- специфично условие - при промяна на предназначението на помещението, наемателят да изготви инвестиционни проекти, в които да конкретизира предмета на дейност. Същите да се внесат за одобряване в община Пирдоп. Процедурата е за сметка на наемателя.

За помещението се предвижда захранване с електроенергия и вода, чиято консумация е за сметка на наемателя, както и таксите и разноските, свързани с присъединяването им.

2. Утвърждавам тръжната документация за предоставяне възмездно под наем на помещението, описано по-горе.

Настоящата Заповед да се обяви на информационното табло в сградата община Пирдоп и публикува в един местен вестник.

 

                                                                      КМЕТ НА ОБЩИНА ПИРДОП:___________________

ИНЖ. ЦАНКО ЦАНОВ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Заповед 106 /05.03.2012 г.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Заповед 107/05.03.2012 год.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Заповед № 208 / 12.04.2012 г. - На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

--------------------------------------------------------------------------

Заповед № 213 / 17.04.2012 г. - На основание чл.10, ал.3, т.2 от Закона за туризма /Нов - ДВ, бр.39 от 2004 г. в сила от 14.11.2004 г./

--------------------------------------------------------------------------

Заповед № 214 / 17.04.2012 г. - На основание чл.166 от Закона за защита на потребителите и чл.64, ал.1, т.4 от Закона за туризма

--------------------------------------------------------------------------

Заповед № 215 / 17.04.2012г. - На основание чл.10, ал.3, т.3 от Закона за туризма и Наредба за категоризиране на средства за подслон, места за настаняване и заведения за хранене и развлечения

--------------------------------------------------------------------------

Заповед 249 / 04.05. 2012 год.
  На основание чл.44, ал.2 ЗМСМА, във връзка с чл. 62, ал 1,т.1 от НУРВИДГТ и резултатите от  явен търг проведен на 03.05.2012г., в изпълнение на моя Заповед №224/23.04.2012г., и отразени в Протокол от 04.05.2012г. на комисия, назначена с моя Заповед №246/03.05.2012година, 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Заповед № 394 / 03.07.2012 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местнотот самоуправление и местната администрация, във връзка с Наредбата за регистрация, стопанисване и контрол на кучета в община Пирдоп

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местно самоуправление и местна администрация и във връзка с чл. 63, ал. 2 от Закона за местни данъци и такси видът на предлаганите услуги и честотата на сметоизвозване се определят със Заповед 597/29.10.2012 г. на Кмета на общината. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

На основание чл. 7, ал. 4 от ЗПУГДВМС и чл. 71, ал. 2 и 3 от Изборния кодекс, и предстоящия референдум на 27.01.2013 г. се образуват избирателни секции със Заповед 677/28.11.2012 г. /Приложение към заповед № 677/28,11,2012 г./ на Кмета на Община Пирдоп

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

На основание чл. 8, ал. 2 от ЗПУГДВМС и чл. 54, ал. 3 от Изборния кодекс се определят местата за обявяване на избирателните списъци на територията на Община Пирдоп със Заповед 682/29.11.2012 г. на Кмета на Община Пирдоп.