2019-12-04  

Благотворителен базар на детските градини...

БЛАГОТВОРИТЕЛЕН КОЛЕДЕН БАЗАРна детските градини в община Пирдоп 2019-12-04 ...

2019-12-03  

Ангел Геров поздрави хората с...

Кметът на Пирдоп Ангел Геров поздрави хората с увреждания по случай отбелязването на Международния им ден ...

2019-12-02  

Празничен календар 2019-2020 г. ...

ОБЩИНА ПИРДОПНЧ "НАПРЕДЪК 1869" ПРАЗНИЧЕН КАЛЕДНАР ДЕКЕМВРИ 2019 - ЯНУАРИ 2020 Заповядайте! 2019-12-02 ...

2019-12-06  

Планирани прекъсвания на електрозахранването ...

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ Разпределение, за периода  09 декември -...

2019-12-06  

Покана за заседание на Временна...

ПОКАНА На 12.12.2019 г. от 16.30 ч. в заседателната зала на ОбА-Пирдоп ще се проведе заседание на...

2019-12-05  

Обява до заинтересованите лица и...

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ (свали файл) ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост  На основание чл....

 
 
 

Кмет на община Пирдоп

Ангел Геров

 тел.: 07181/ 52-42, вътр. 22
 e-mail:
obshtina_pirdop05@abv.bg

 

 
Секретар на община Пирдоп

Николина Божкова

тел.: 07181/ 52-42, вътр. 26
e-mail: ninapirdop@abv.bg СТРУКТУРА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - ПИРДОП -
органограма      

I. РЪКОВОДНИ ДЛЪЖНОСТИ

Контакти

Централа: 07181/52-42 
Дежурен: 07181/51-88; 0886 073 775

КМЕТ НА ОБЩИНА ПИРДОП

52-42/вътр. 22

Заместник кмет на община Пирдоп

52-42/вътр. 24

Секретар

52-42 /вътр. 26

Кмет на кметство Душанци

07183/2202

II. СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ

А. Дирекция: „Европейски програми,
общинска собственост, ТСУ и инфраструктура"

1. Директор дирекция /Главен инженер/

  52-42/вътр. 24

2. Главен архитект

  52-42/вътр. 31

3. Главен експерт „Инвестиционни проучвания, европейски програми и проекти"

  52-42

4. Главен експерт „Програми и проекти"

 

5. Младши експерт "Строителство, инвестиционна дейност и IT"

 

6. Младши експерт „Общински архив, снабдяване и складово стопанство“

  73-37

 

7. Главен специалист „Кадъстър и регулация“

  52-42/вътр. 28

8. Главен специалист „Архитектурно-строителен контрол и инженерна инфраструктура“

  52-42/вътр. 28

9. Главен специалист „Стопанисване и управление на общинска собственост, жилищна политика, технически архив и услуги“

  52-42/вътр. 28

Б. Дирекция: „ Икономически и социални дейности и устойчиво развитие“

1. Директор дирекция

  52-42/вътр. 31

2. Главен експерт „Екология, устойчиво развитие и иновации“

  52-42/вътр. 29

3. Главен специалист „Туризъм, търговия, защита на потребителите и пазари“

  52-42/вътр. 27

4. Младши експерт „Местни приходи“

  52-42/вътр. 34

5. Младши експерт „Местни приходи“

  52-42/вътр. 34

6. Главен специалист „Социални програми и работа с етноси“

  52-42/вътр. 35

7. Главен специалист „Опазване на обществения ред и селско стопанство“

  52-42/вътр. 29

8. Главен специалист „Транспорт и организация на общински автопарк“

  52-42/вътр. 35

9. Главен специалист „Такси, наеми, глоби и каса“

  52-42/вътр. 34

10. Главен специалист „Местни данъци, такси и комплексно обслужване“

  07183 / 2202

III. ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ

А. Дирекция: „Финанси, бюджет и административно обслужване"

1. Директор

  52-42/вътр. 29

2. Главен юрисконсулт

  51-12

3. Главен счетоводител

  54-09

4. Главен специлист/счетоводител

  52-42/вътр. 32

5. Главен специлист/счетоводител

  52-42/вътр. 32

6. Главен специалист ТРЗ /счетоводител

  52-42/вътр. 32

7. Главен специалист „Човешки ресурси и кореспонденция“

  52-42

8. Главен специалист „Организационно обслужване на ОбС и канцелария“

  51-12

9. Главен специалист „Деловодство и ЦУИГ"

  52-42/вътр. 27

10. Главен специалист „Деловодство и ЦУИГ"    

  52-42/вътр. 27

11. Главен  специалист ГРАО

  52-42/вътр. 27