2019-12-04  

Благотворителен базар на детските градини...

БЛАГОТВОРИТЕЛЕН КОЛЕДЕН БАЗАРна детските градини в община Пирдоп 2019-12-04 ...

2019-12-03  

Ангел Геров поздрави хората с...

Кметът на Пирдоп Ангел Геров поздрави хората с увреждания по случай отбелязването на Международния им ден ...

2019-12-02  

Празничен календар 2019-2020 г. ...

ОБЩИНА ПИРДОПНЧ "НАПРЕДЪК 1869" ПРАЗНИЧЕН КАЛЕДНАР ДЕКЕМВРИ 2019 - ЯНУАРИ 2020 Заповядайте! 2019-12-02 ...

2019-12-06  

Планирани прекъсвания на електрозахранването ...

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ Разпределение, за периода  09 декември -...

2019-12-06  

Покана за заседание на Временна...

ПОКАНА На 12.12.2019 г. от 16.30 ч. в заседателната зала на ОбА-Пирдоп ще се проведе заседание на...

2019-12-05  

Обява до заинтересованите лица и...

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ (свали файл) ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост  На основание чл....

 
 
 
flag_eu  opak  esf 

Обучение по проект:

  

„ПРОЦЕСЪТ НА ФОРМУЛИРАНЕ И РЕАЛИЗИРАНЕ НА МЕСТНИ ПОЛИТИКИ –

ВАЖЕН ЗА ВСЕКИ ГРАЖДАНИН”

 

         Събитието се организира от община Пирдоп с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

          Участниците ще бъдат представители на заложените целеви групи: Общинска администрация Пирдоп, Общински съвет – Пирдоп, Областен управител – София област, структури на гражданското общество в община Пирдоп, представители на малкия и среден бизнес, земеделски производители и медии.

 
 

Обучението ще се проведе на 6 и 7 юни 2013г в Заседателна зала „Олимп“-Пирдоп при следната

ПРОГРАМА

6    юни  2013 год.

13,30ч. - 14,00ч.:     Регистрация на участниците

               14,00ч.:      Представяне на разработените правила за ефективен мониторинг и контрол при изпълнението на конкретните политики от Общинска администрация-Пирдоп.

              16,30ч.:       Дискусия - въпроси и отговори

              18,00ч.:       Вечеря

    
     Презентация на тема -Място на ОПР в системата за стратегическо планиране и в програмирането на регионалното и местно развитие за периода 2014 - 2020 г. 

        Презентация на тема  -
Национална пространствена концепция

    Календар на планирането на местно ниво за периода 2014 - 2020 г.

7        юни  2013 год.

 

09,30ч.-10,00ч.:       Регистрация на участниците

             10,00ч.:        Представяне на доклада от проучване на опита на държавите членки на ЕС за разработване на политики в 9 общини от 3 държави

  12,00ч.:       Дискусия – въпроси и отговори

             13,30ч.:        Закриване и обяд.

                               

     Презентация на тема - Методика за разработване на Общинските планове за развитие и на програмите и проектите за тяхното осъществяване - 1 - ва част

     Презентация на тема - Методика за разработване на Общинските планове за развитие и на програмите и проектите за тяхното осъществяване - 2 - ра част

     Презентация на тема - Политика на ЕС за развитие на селските райони - предложение на Комисията за програмния период 2014 - 2020 г.

     Методически указания за разработване на "Национална стратегия за регионално развитие на Република България (2012 - 2022), Регионални планове за развитие на районите от ниво 2 (2014 - 2020), Областни стратегии за равитие (2014 - 2020), Общински планове за развитие (2014 - 2020)

    Предложения за оперативни програми, тематичните цели и водещо ведомство за разработването на всяка програма

    Цели

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Обучение по проект:

 

„ПРОЦЕСЪТ НА ФОРМУЛИРАНЕ И РЕАЛИЗИРАНЕ НА МЕСТНИ ПОЛИТИКИ –

ВАЖЕН ЗА ВСЕКИ ГРАЖДАНИН”

 

       Събитието се организира от община Пирдоп с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

          Участниците ще бъдат представители на заложените целеви групи: Общинска администрация Пирдоп, Общински съвет – Пирдоп, Областен управител – София област, структури на гражданското общество в община Пирдоп, представители на малкия и среден бизнес, земеделски производители и медии.

 

       

 

Гр. Пирдоп,   17.06.2013 г.                          

 

 

С уважение:

Н. Божкова – Секретар на община Пирдоп,

Ръководител на проект

 

Тел.:07181 57 01

E-mail:  obshtina_pirdop05@dbv.bg

 

 

 

 

 

Обучението ще се проведе на 20 и 21 юни 2013г в Заседателна зала „Олимп“-Пирдоп при следната

 

П Р О Г Р А М А

 

ПЪРВИ ДЕН: 20 юни 2013 год. (четвъртък)

 

 

13:30-14:00  Регистрация на участниците

14:00-15:30  ОБЩИНСКИТЕ ПЛАНОВЕ ЗА РАЗВИТИЕ И СПЕЦИФИФИКАТА НА НОВИЯ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2014-2020.

Дискусия - въпроси и отговори.

16:00-17:30  Анализ на тенденциите за развитие на община Пирдоп към момента на изпълнение на ОПР (2007–2013) на общината. СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗ. Определяне на адекватни тенденции, необходими за разработване на бъдещите политики за развитие на общината ЗА ПЕРИОДА 2014-2020  ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОЛИТИКИТЕ ЧРЕЗ ОСНОВНИТЕ ПРИОРИТЕТИ, СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ, МЕРКИ И ДЕЙНОСТИ НА ПЛАНА 2014-2020.

Дискусия - въпроси и отговори

 

 

ВТОРИ ДЕН: 21 юни 2013 год. (петък)

 

 

09:00-09:30 Регистрация на участниците

09:30-11:00 Оценка на изпълнението на заложените в ОПР (2007–2013) на община Пирдоп приоритети и цели. Анализ на идентифицираните слабости в ОПР и изготвяне на предложения за актуализация.

Дискусия - въпроси и отговори

11:30-13:00 НОВИЯТ ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА ПЕРИОДА 2014–2020. ВИЗИЯ, СТРАТЕГИЧЕСКА РАМКА, ОСНОВНИ ПРИОРИТЕТИ, СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ, МЕРКИ И ДЕЙНОСТИ. ИЗГОТВЯНЕТО НА ПРОЕКТНИ ФИШОВЕ КАТО ИНСТРУМЕНТ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТИ И АПЛИКАЦИОННИ ПАКЕТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ.

 

 


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Обучение по проект:

 

„ПРОЦЕСЪТ НА ФОРМУЛИРАНЕ И РЕАЛИЗИРАНЕ НА МЕСТНИ ПОЛИТИКИ –

ВАЖЕН ЗА ВСЕКИ ГРАЖДАНИН”

 

         Събитието се организира от община Пирдоп с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

          Участниците ще бъдат представители на заложените целеви групи: Общинска администрация Пирдоп, Общински съвет – Пирдоп, Областен управител – София област, структури на гражданското общество в община Пирдоп, представители на малкия и среден бизнес, земеделски производители и медии.

Гр. Пирдоп,   02.07.2013 г.                          

 

 

С уважение:

Н. Божкова – Секретар на община Пирдоп,

Ръководител на проект

 

Тел.:07181 57 01

E-mail:  obshtina_pirdop05@dbv.bg

 

 

Обучението ще се проведе на 4 и 5 юли 2013г в Заседателна зала „Олимп“-Пирдоп при следната

П Р О Г Р А М А

 

ПЪРВИ ДЕН: 4 юли 2013 год. (четвъртък)

 

 

Регистрация на участниците

14:00-15:30 взаимна обвързаност на стратегиите и плановете на различните териториални нива. прилагане на единен поход и стандарти на планиране и програмиране на развитието. ПРЕДСТАВЯНЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЙСКА ОБЛАСТ ЗА ПЕРИОДА 2014–2020. ОСНОВНИ приоритети и СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ за развитие на обЛАСТТА. индикатори за наблюдението и оценката на плана.

 Дискусия - въпроси и отговори.

 Кафе пауза

 

16:00-17:30 ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ПИРДОП ЗА ПЕРИОДА 2014–2020. ОСНОВНИ приоритети и СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ за развитие на общинаТА за периода. индикатори за наблюдението и оценката на плана. Индикативна финансова таблица, обобщаваща необходимите ресурси за реализация на плана.

Дискусия - въпроси и отговори

Вечеря

 

ВТОРИ ДЕН: 5юли 2013 год. (петък)

 

 

Регистрация на участниците

09:30-11:00  МЕТОДОЛОГИЯ ЗА ПОДГОТОВКА, АКТУАЛИЗАЦИЯ И КОНТРОЛ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ОТ ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА БАЗАТА НА ПРОЕКТНИ ФИШОВЕ. ПРЕДСТАВЯНЕ НА БАЗА ДАННИ С ПРОЕКТНИ ФИШОВЕ.

Дискусия - въпроси и отговори.

Кафе пауза

11:30-13:00  ПРИМЕРИ ЗА ПОДГОТОВКА НА ПРОЕКТНИ ФИШОВЕ ПО ОСНОВНИТЕ ПРИОРИТЕТИ И СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА ПЕРИОДА 2014–2020. УПРАЖНЕНИЯ.

 

Дискусия - въпроси и отговори

Обяд