2019-12-04  

Благотворителен базар на детските градини...

БЛАГОТВОРИТЕЛЕН КОЛЕДЕН БАЗАРна детските градини в община Пирдоп 2019-12-04 ...

2019-12-03  

Ангел Геров поздрави хората с...

Кметът на Пирдоп Ангел Геров поздрави хората с увреждания по случай отбелязването на Международния им ден ...

2019-12-02  

Празничен календар 2019-2020 г. ...

ОБЩИНА ПИРДОПНЧ "НАПРЕДЪК 1869" ПРАЗНИЧЕН КАЛЕДНАР ДЕКЕМВРИ 2019 - ЯНУАРИ 2020 Заповядайте! 2019-12-02 ...

2019-12-06  

Планирани прекъсвания на електрозахранването ...

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ Разпределение, за периода  09 декември -...

2019-12-06  

Покана за заседание на Временна...

ПОКАНА На 12.12.2019 г. от 16.30 ч. в заседателната зала на ОбА-Пирдоп ще се проведе заседание на...

2019-12-05  

Обява до заинтересованите лица и...

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ (свали файл) ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост  На основание чл....

 
 
 

ПОКАНА

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, свиквам Общински съвет - Пирдоп на извънредно заседание, което ще се проведе на 21.11.2019 г. от 17.30 ч. в зала „Заседателна" на Община Пирдоп при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Докладна записка относно: Определяне представител на Общински съвет - Пирдоп в Областния съвет за развитие на Софийска област.

Докл.: Васил Кафеджиев - Председател на ОбС-Пирдоп

2. Докладна записка относно: Определяне упълномощен представител на ОбС-Пирдоп в Общото събрание  на Националното сдружение на общините в Република България.

Докл.: Васил Кафеджиев - Председател на ОбС-Пирдоп

3. Докладна записка относно: Определяне на упълномощен от Общински съвет - Пирдоп представител на общината за участие в заседания на Общото събрание на Асоциацията по ВиК, на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация" ЕООД - София.

Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

4. Докладна записка относно: Приемане на задание по чл.125, ал.1 от Закона за устройство на територията и разрешение за изработване на подборен устройствен план за обект: „Закриване и рекултивация на депо за твърди битови отпадъци в землището на гр. Пирдоп, с ЕКАТТЕ 56407, Община Пирдоп".

Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп                                           


Председател на ОбС-Пирдоп: (п)
(В. КАФЕДЖИЕВ)

2019-11-19