2019-12-04  

Благотворителен базар на детските градини...

БЛАГОТВОРИТЕЛЕН КОЛЕДЕН БАЗАРна детските градини в община Пирдоп 2019-12-04 ...

2019-12-03  

Ангел Геров поздрави хората с...

Кметът на Пирдоп Ангел Геров поздрави хората с увреждания по случай отбелязването на Международния им ден ...

2019-12-02  

Празничен календар 2019-2020 г. ...

ОБЩИНА ПИРДОПНЧ "НАПРЕДЪК 1869" ПРАЗНИЧЕН КАЛЕДНАР ДЕКЕМВРИ 2019 - ЯНУАРИ 2020 Заповядайте! 2019-12-02 ...

2019-12-06  

Планирани прекъсвания на електрозахранването ...

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ Разпределение, за периода  09 декември -...

2019-12-06  

Покана за заседание на Временна...

ПОКАНА На 12.12.2019 г. от 16.30 ч. в заседателната зала на ОбА-Пирдоп ще се проведе заседание на...

2019-12-05  

Обява до заинтересованите лица и...

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ (свали файл) ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост  На основание чл....

 
 
 

ПОКАНА

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, свиквам Общински съвет - Пирдоп на редовно заседание, което ще се проведе на 28.11.2019 г. от 17.30 ч. в зала „Лектория" на НЧ „Напредък 1869" гр. Пирдоп, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Докладна записка относно: Приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност на Народно читалище „Напредък 1869" гр. Пирдоп за 2020 г.

Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

2. Докладна записка относно: Приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност на Народно читалище „Светлина 1910" с. Душанци за 2020 г.

Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

3. Предложение за определяне  на числения, поименния и ръководния състав на постоянните комисии към Общински съвет - Пирдоп в мандат  2019-2023 г.

Докл.: В. Кафеджиев - Председател на ОбС-Пирдоп

4. Предложение за избор на заместник-председател на Общински съвет - Пирдоп.

Докл.: В. Кафеджиев - Председател на ОбС-Пирдоп

5. Предложение за определяне размера на трудовите възнаграждения на кмет на община Пирдоп, заместник-кмет на община Пирдоп и кмет на кметство Душанци.

Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

6. Предложение за определяне възнаграждението на общинските съветници за участието им в заседанията на общинския съвет, постоянните  и  временни  комисии, и възнаграждение на председателя на ОбС-Пирдоп.

Докл.: В. Кафеджиев - Председател на ОбС-Пирдоп

7. Докладна записка относно: Предоставяне за ползване на имоти - полски пътища, попадащи в масивите за ползване на землището на гр. Пирдоп и землището на с. Душанци.

Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

8. Докладна записка относно: Предварително съгласие за преминаване през имоти - общинска собственост за ПУП-ПП за обект: „Преносен газопровод до Панагюрище и Пирдоп".

Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

9. Изказвания, питания, становища и предложения.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-ПИРДОП
(В. Кафеджиев)


На 26.11.2019 г. от 16.00 ч. в заседателната зала на ОбА-Пирдоп ще се проведе работна среща, на която общинските съветници ще заседават при следния дневен ред: (свали файл)

2019-11-22